ทัวร์จีน เที่ยวจีน อู่ตะเภา เกาะไหหลำ...ฮาวายแห่งเอเชีย 5 วัน 4 คืน (เข้าออกไหโข่ว) โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์(HU) ทัวร์ SYX-HU009
  • ประเทศทัวร์: จีน
  • เที่ยวเมือง: ไห่หนาน
  • สายการบิน: HAINAN AIRLINES
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

13,990บาท

1.นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน 2.อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักโรแมนติก ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี 3.อาหารพิเศษ ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ อาหารเจวัดหนานซาน อาหารขึ้นชื่อสี่อย่าง (ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)
สถานะ
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
13,990
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
13,990
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
17,990
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
13,990
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
13,990
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
13,990
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
13,990
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
17,990
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
13,990
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
13,990
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
13,990
0.00
16.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ศูนย์การค้า SHOW DC (RCA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน เพื่อนำท่านโดยสารโดยรถบัสสู่สนามบินอู่ตะเภา (สำหรับท่านที่จองรถรับส่งจากกรุงเทพ-อู่ตะเภา)
19.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศอู่ตะเภา บริเวณอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน HAINAN AIRLINES
22.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ HU786 (SNACK BOX)
01.25+1 น.
เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน
ที่พัก
OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง Feng Xiaogang Movie Theme Town 1 ใน โครงการอัครสถานความบันเทิงของ MISSION HILL HAIKOU เริ่มเปิดให้เที่ยวชมเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2014  ที่ผ่านมา  โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ  Back to 1942 Tangshan Earthquake   If You Are The One หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม Mission hills Centreville เป็นสถานที่เปิดใหม่ซึ่งภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อาทิเช่น สนามกอล์ฟ ศูนย์การค้า สวนสาธารณะ และที่อยู่อาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลิดกับบรรยากาศที่สดชื่น เนื่องจากภายในมีนโยบายลดการใช้คาร์บอน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม สวนพืชพรรณเขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่สวยงามน่าชม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก
ROEASY HOSPITALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี-แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจุบันนี้มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง และท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซานย่า
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นำท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม นำท่านได้ชม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาทิเช่น น้ำมันตับปลา และสินค้าแปรรูปจากปลาที่ขึ้นชื่อของไหหลำอีกมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อฝากคนทางบ้าน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีนเต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึกสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้และสอนให้ผู้คนพบทางสว่างสถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุดคือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลกมีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลกที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ผู้คนต่างกล่าวกันว่าใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใดก็จะสมหวังทุกประการ และนำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดคือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ ณ วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนั่นเอง พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน (ไม่ได้รวมในรายการ) เพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ที่งดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไปสร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ (อาหารเจในวัดหนานซาน)
 
นำท่านชม ผลิตภัณฑ์คริสตัล ให้ท่านได้เลือกผลิตภัณฑ์คริสตัล ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่างดี มีให้ท่านได้เลือกชมมากมาย อาทิเช่น สร้อยคอ แหวน ต่างหู และเครื่องประดับอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติกสร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี  ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  (เมนูพิเศษ....อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ—ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)
ที่พัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) และแวะเที่ยวชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002 จากนั้นนั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้และแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ Wanquan,Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน
 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.50 น.
อำลาเมืองไหโข่วเดินทางกลับอู่ตะเภา โดยเที่ยวบินที่ HU785 (SNACK BOX)
21.10 น.
เดินทางถึง สนามบินอู่ตะเภา โดยสวัสดิภาพ.....................   
 
หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว คณะพร้อมกันที่หน้าสนามบินอู่ตะเภา เพื่อนำท่านโดยสารโดยรถบัสเดินทางกลับสู่กรุงเทพ (ศูนย์การค้า SHOW DC) (RCA) (สำหรับท่านที่จองรถรับส่งจากอู่ตะเภา-กรุงเทพ)