บินตรง เทียนสิน ปักกิ่ง TIANJIN EYE รถไฟความเร็วสูง 5วัน 4คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต แอรไลน์ (XW) GT-TSN XW01
  • ประเทศทัวร์: จีน
  • เที่ยวเมือง: เทียนสิน
  • สายการบิน: NokScoot
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

18,999บาท

• ไฮไลท์.....บินตรง เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง • ชม กำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน • ขึ้น Tianjin Eye ชมวิวแม่น้ำ ไห่เหอ • เข้าชมบ้านกระเบื้อง ด้วยทุนสร้าง 500 ล้านหยวน
สถานะ
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
18,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
18,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
23,498
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
22,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
22,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
22,999
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
5,900
0.00
11.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
13.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเที่ยวบินที่ XW880  (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)
18.50 น.
เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปินไห่ นครเทียนสิน ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 4 เมืองใหญ่เช่นเดียวกับปักกิ่งฉงชิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางเดิมเป็นเมืองตากอากาศของราชวงศ์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิงและเป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับต่างประเทศปัจจุบันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักและเบามีความทันสมัยและผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง  โดยรถไฟความเร็วสูง รถไฟสายนี้เป็นรถไฟด่วนสายแรกของจีนระยะทาง71ไมล์ (114กิโลเมตร)ใช้ความเร็วขณะวิ่งให้บริการ 217ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว 350กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเพียง 30 นาที เดินทางถึง เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อำเภอเป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
ที่พัก
Holiday Inn Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   นำท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวน )  นำท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้าร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้
ค่ำ
ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก นำท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Holiday Inn Express หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมร้านผีเซี๊ยะ  เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน  นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
หลังจากนั้น นำท่านเข้าชม ร้านหมอนยางพารา จากนั้นเดินทางสู่เมืองเทียนสิน  นำท่านขึ้นชิงช้าสวรรค์ Tianjin eye  ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้บนสะพาน Yongle ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำสำคัญของเมือง  โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  110 เมตรถูกสร้างขึ้นในปี 2008 ที่ผ่านมานี้เอง ในตัวเทียนจินอายนั้นจะมีกระเช้าอยู่จำนวน 48 ห้อง (capsules) แต่ละห้องสามารถบรรจุคนได้ 8 คน ซึ่งหากท่านได้ขึ้นมาชมวิว ณ กระเช้าเทียนจินอายแล้วก็สามารถมองเห็นทิศทางของแม่น้ำสามสายนี้ได้เต็มตาแบบจุใจไปเลยรอบละ 30 นาที   ท่านจะได้ความรู้สึกเหมือนได้เที่ยวทางฝั่งยุโรป เนื่องจากเมืองเทียนจินมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันตก จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน  วิวช่วงกลางคืนจะสวยงามมากเลยทีเดียว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Tianjin Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 4 ดาว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้น นำท่านเข้าชม บ้านกระเบื้องเทียนจิน โดย จางเหลียนจื้อ เจ้าของบ้านใช้ทุนการสร้างมากถึง 500 ล้านหยวน (ราว 2,500 ล้านบาท)  มีเครื่องลายคราม กว่า 4,000 ชิ้น ประกอบด้วยหินอ่อนและมีหินคริสตัลน้ำหนักรวมกว่า 40 ตัน และ กระเบื้องโบราณกว่า 700 ล้านชิ้นเครื่องแก้วชาวกระเบื้องจากสมัย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง กว่า 300 ชิ้น รูปปั้นหินอ่อนโบราณกว่า 300 ตัว ที่ตกแต่งในสไตล์ฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการหม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย
19.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW879  (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)
23.55 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สำคัญมาก      หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า