ทัวร์จีน เที่ยวจีน หนานหนิง ปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ CZ (NNG-CZ001)
  • ประเทศทัวร์: จีน
  • เที่ยวเมือง: หนานหนิง
  • สายการบิน: China Southern Airlines
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

26,900บาท

น้ำตกมิตรภาพสองแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย เที่ยวชมหมู่บ้านคนอายุยืนที่สุด -ชมความงดงามหินงอกหินย้อยของถ้ำไป๋หมอ เที่ยวสบายไม่ลงร้านช้อป
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
26,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
26,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
31,400
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
26,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
26,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
26,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,900
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
33,400
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,900
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
28,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

10.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
13.00น.
ออกเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
16.00 น.
เดินทางถึง เมืองหนานหนิง  เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอกวางสี อันเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามและชายฝั่งทะเลติดกับทะเลจีนใต้ จึงทำให้หนานหนิงกลายเป็นเมืองค้าขายระหว่างประเทศที่มีการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนขึ้นเป็นประจำทุกปี
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่
YONGZHOU HOTEL ORSAME
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ช.ม.) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 2 ของโลกตามหลักการสำรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คนแต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จีงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านคนอายุยื่นที่สุดในโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม ถ้ำร้อยนก หรือเรียก ในนาม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ , ถ้ำเหยียนโซ่ว ตั้งยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นอีกถ้ำที่มีเอกลักษณ์ โดยผ่านการกัดกร่อนโดยธรรมชาตินับหลายล้านปี  ถ้ำร้อยวิหก เป็นถ้ำหินปูนที่ผ่านการกัดกร่อน การพังทลาย มาโดยไม่ขาดสาย ทำให้มีรูปลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ และท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมหินงอกหินย้อย และนอกจากนี้ยังมีนกอีกหลากหลายชนิดที่ยังคงอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ และหลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านคนอายุยืน เนื่องจากการสำรวจประชากรตามสถิติ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ที่มีอายุยืน แต่หมู่บ้านนี้ คนใน 200 คน มีคนที่มีอายุยืนถึง 86 คน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความเป็นเหยินหยาง ความสมดุลย์ของธรรมชาติจึงทำให้คนที่นี่มีอายุยืน ติดอันดับ 1 ใน 3 เชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่มีออกซิเจนหนาแน่นทำให้คนอายุยืนจึงทำให้คนจีนในทุกๆเมืองมาพักรักษาตัว เช่น คนที่เป็นโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ปรากฎว่า เมื่อมาพักรักษาตัวที่เมืองนี้มีชีวิตอยู่เกิน 3 เดือน เรียกได้ว่าหากท่านใดได้มาอาศัยที่นี่ก็จะทำให้มีอายุยืนขึ้น
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านเพลิดเพลินชม โชว์พื้นเมือง เป็นโชว์ที่แสดงถึงวัฒนธรรม เรื่องราวต่างๆ การใช้ชีวิตของชาวกวางสี
พักที่
BAMA WUZHOU RESORT HOTEL ORSAME
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง ล่องแพผานหยางเหอ เป็นแม่น้ำที่มีออกซิเจนหนาแน่น ถือได้ว่าเป็นสถานที่ฟอกปอดกำจัดสารพิษในร่างกาย ซึ่งท่านจะรู้สึกสบายร่างกายเสมือนว่าได้ต่ออายุให้ท่านไปอีกหลายปี พร้อมทั้งให้ท่านได้ชมความงดงามของเขา หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำไป๋หมอ เป็นถ้ำหินปูนที่ถือได้ว่าใหญ่และอลังการที่สุดในเมืองปาหม่า ในถ้ำแบ่งเป็น 3 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ถ้ำนี้มีความสูงเกือบ 100 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม พิพิทธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นสถานที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่าภายในพิพิทธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 โซน โซนแรกจะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปฎิวัติของ ชาวปาหม่า และอีกโซนจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่
BAMA WUZHOU RESORT HOTEL ORSAME
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ เต๋อเทียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเต๋อเทียน ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าชิน ของมณฑลกวางสี ซึ่งตั้งอยู่ชายแดนจีน-เวียดนาม เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกแองการ่า) น้ำตกเต๋อเทียนมีความความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเวียดนามที่เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว ท่านจะได้ชมความอลังการ ใหญ่โตของน้ำตกแห่งนี้ แม้จะอยู่ห่างออกไป ก็ยังห้องได้ยินเสียงกึกก้องของน้ำอย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้ว น้ำตกแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนต์จีนหลายเรื่อง อาทิเช่น ตามรอยซีรี่ย์ตำนานรักเหนือภพ หลังจากนั้นนำท่านนั่งแพไม้ไผ่ เพื่อให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสถึงความอลังการของน้ำตกแห่งนี้อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นท่านจะได้ชมหลักเขตเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่
DETIAN DAPUBU HOTEL ORSAME
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอกวางสี อันเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามและชายฝั่งทะเลติดกับทะเลจีนใต้ จึงทำให้หนานหนิงกลายเป็นเมืองค้าขายระหว่างประเทศที่มีการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนขึ้นเป็นประจำทุกปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง ซื้อของฝากไปฝากคนทางบ้าน ที่ ถนนคนเดิน
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่
YONGZHOU HOTEL ORSAME
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน
11.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
12.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ