TAT License No. 11/06080
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (BI) VN_04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 31 ต.ค. 59 - 2 พ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 7 - 9 พ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 14 - 16 พ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 23 พ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 28 - 30 พ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 59
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 19 - 21 ธ.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 26 - 28 ธ.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (BI) VN_06 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (DD)
วันที่ 21 - 24 ต.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 23 - 26 ต.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 28 - 30 ต.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 4 - 7 พ.ย. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 6 - 9 พ.ย. 59
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (AT) SXC02-Premuim ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (QR)
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 14,555 บาท
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 59
ราคา 14,555 บาท
วันที่ 21 - 24 ต.ค. 59
ราคา 15,555 บาท
วันที่ 10 - 13 พ.ย. 59
ราคา 14,555 บาท
วันที่ 25 - 28 พ.ย. 59
ราคา 14,555 บาท
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 15,555 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 17,555 บาท