TAT License No. 11/06080
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) PVG03 - SPIRIT OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 60
ราคา 11,777 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60
ราคา 11,777 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน(GH)_SHA-XJ005เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 2 - 6 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 9 - 13 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 15 - 19 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 16 - 20 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 23 - 27 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 29 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) เซี่ยงไฮ้ Shock Price-B 6 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 23 - 28 มิ.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) นานกิง อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) SHA-XJ007 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 13 - 17 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 13 - 17 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 18 - 22 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 20 - 24 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 25 - 29 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 27 - 31 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 3 ก.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ (TB)GT-PVG XJ03 เซี่ยงไฮ้–Hot Promotion 6 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 28 ก.พ. 60 - 5 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 9 - 14 มี.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 10 - 15 มี.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เอเชีย (SS) SHMUICN1 เที่ยว 2 ประเทศ เกาหลี เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 19 - 24 มี.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 6 - 11 เม.ย. 60
ราคา 21,888 บาท
วันที่ 14 - 19 เม.ย. 60
ราคา 24,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 21 - 25 ก.ค. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 25 - 29 ส.ค. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 8 - 12 พ.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHXWNG นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHXWNKG5 นานกิง อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 60
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 27 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 18 - 22 พ.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) NKG01 - FANTASTIC SHANGHAI 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 3 - 6 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท
วันที่ 19 - 22 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท