TAT License No. 11/06080
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (ZG) HKG07 PRO HX ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 13 - 15 ม.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.พ. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.พ. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 26 - 28 ก.พ. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 2 - 4 มี.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 23 - 25 มี.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (ZG) HKG22 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 3 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 10 - 13 ธ.ค. 59
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 59
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 14 - 17 ม.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (ZG) HKG21 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า –the patrician 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 8 - 11 ธ.ค. 59
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (WS) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 59
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 24 - 26 ธ.ค. 59
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 20 - 22 ม.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.พ. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 4 - 6 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (SR) HKTG03 ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 24 - 28 พ.ย. 59
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 59
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 59
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 5 - 7 ม.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 12 - 14 ม.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.พ. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.พ. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 2 - 4 มี.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 16 - 18 มี.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 23 - 25 มี.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (ZG) HKG14 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 5 - 8 ม.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 14 - 17 ม.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 16 - 19 ก.พ. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 16 - 19 เม.ย. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 25 - 28 มี.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (WS) ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 7 - 9 ก.พ. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 14 - 16 ม.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 18 - 20 ก.พ. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 25 - 27 ก.พ. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 3 - 5 มี.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK053 ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 24 - 26 ธ.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ม.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.พ. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.พ. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 24 - 26 ก.พ. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 2 - 4 มี.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (BI) HKG08 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 - 16 ม.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 25 - 27 ก.พ. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 4 - 6 มี.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 1 - 3 เม.ย. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 8 - 10 เม.ย. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 22 - 24 เม.ย. 60
ราคา 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (ZG) HKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 8 - 11 ธ.ค. 59
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 9 - 12 ก.พ. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 11 - 14 ก.พ. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 16 - 19 ก.พ. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 18 - 21 ก.พ. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 25 - 28 ก.พ. 60
ราคา 12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (SV) ล่องเรือ Hongkong Dream cruises 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 25 - 27 พ.ย. 59
ราคา 26,999 บาท
ดูรายละเอียดในโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (SR) HKTG06 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 17 - 19 พ.ย. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 24 - 26 พ.ย. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 5 - 7 ม.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.พ. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.พ. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 2 - 4 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 16 - 18 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท