TAT License No. 11/06080
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (TB) DD06 พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน (DD)
วันที่ 21 - 22 ส.ค. 60
ราคา 6,999 บาท
วันที่ 30 - 31 ส.ค. 60
ราคา 6,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (OT) พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน (8M)
วันที่ 9 - 10 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 12 - 13 ส.ค. 60
ราคา 7,557 บาท
วันที่ 13 - 14 ส.ค. 60
ราคา 7,557 บาท
วันที่ 14 - 15 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 16 - 17 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 18 - 19 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 20 - 21 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 21 - 22 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 23 - 24 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 25 - 26 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
วันที่ 27 - 28 ส.ค. 60
ราคา 5,995 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (PV) JJ001SL PRO JAI JAI MYANMAR (JUL-SEP 17) 3 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 3 - 5 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 5 - 7 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 10 - 12 ส.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 19 - 21 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 1 - 3 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 28 - 30 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 30 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (ZG) RGN02 - (APR-SEP) BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 21 - 23 พ.ค. 60
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 28 - 30 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR052 หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 31 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 6 - 8 เม.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 21 - 23 เม.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 10 - 12 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (WS) Mandalay 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 28 - 30 ส.ค. 60
ราคา 7,999 บาท
วันที่ 4 - 6 ก.ย. 60
ราคา 7,999 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 11 - 13 ก.ย. 60
ราคา 7,999 บาท
วันที่ 18 - 20 ก.ย. 60
ราคา 7,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (DD) พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน (DD)
วันที่ 21 - 21 ส.ค. 60
ราคา 4,889 บาท
วันที่ 23 - 23 ส.ค. 60
ราคา 4,889 บาท
วันที่ 24 - 24 ส.ค. 60
ราคา 4,889 บาท
วันที่ 29 - 29 ส.ค. 60
ราคา 4,889 บาท
วันที่ 31 - 31 ส.ค. 60
ราคา 4,889 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (TB) พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 1 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR04 DD ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 15 - 17 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 21 - 23 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 22 - 24 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 28 - 30 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 6 - 8 พ.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 12 - 14 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 13 - 15 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 20 - 22 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 9 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม (GH)MDL-PG001 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 9 - 12 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 20 - 23 เม.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 18 - 21 พ.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 4 - 7 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 5 - 8 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 11 - 14 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 12 - 15 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 60
ราคา 20,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (PV) JP001SL โปรใจป้ำ 4 ดาว MYANMAR 3 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 1 - 3 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 28 - 30 ก.ย. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
ราคา 9,998 บาท
วันที่ 30 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60
ราคา 9,998 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (WS) ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน (8M)
วันที่ 5 - 6 ส.ค. 60
ราคา 5,999 บาท
วันที่ 19 - 20 ส.ค. 60
ราคา 6,999 บาท
วันที่ 26 - 27 ส.ค. 60
ราคา 6,999 บาท
วันที่ 2 - 3 ก.ย. 60
ราคา 6,999 บาท
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 60
ราคา 6,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (TB) GT-RGN DD03 พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 4 - 6 มิ.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR08_8M ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (8M)
วันที่ 4 - 8 พ.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 11 - 15 พ.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 25 - 29 พ.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 7 - 11 ก.ย. 60
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60
ราคา 25,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR012 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 24 - 27 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 1 - 3 เม.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 6 - 8 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 15 - 17 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 21 - 23 เม.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 28 - 30 เม.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 6 - 8 พ.ค. 60
ราคา 12,900 บาท